දෙමාපියන්ට

අනාගතය භාර ගැනීමට සිටින අප දරුවන් හට පරිගණක ලෝකය වෙත දොර විවර කර දීම දෙමාපියන්ගේ යුතුකමකි. එමෙන්ම එය දරුවන්ට අයහපතක් නොවන ආකාරයෙන් ලබා දීමද ඔබගේ වගකීමකි.

මෙය සිදු කල යුතු ආකාරය “දරුවාට ආරක්ෂාකාරී පරිගණකයක්” යන පොතෙහි ඉතාමත් සරළ ලෙසින් පැහැදිලි කර ඇත.

මෙම පොතෙහි දක්වා ඇති ඇතැම් ආරක්‍ෂක උපක්‍රම සකස් කර ගන්නා ආකාරය නැරඹීම සඳහා පහත යොමු භාවිතා කරන්න..

Windows 8 පරිගණකයක් දරුවන්ට ආරක්ෂා කාරී වීම සඳහාParental Settings සකසන්නේ කෙසේද?

දරුවාට මිලදී ගත යුතු පරිගණකය කුමක්ද?
“දරුවාට ආරක්ෂාකාරී පරිගණකයක්” පොතේ ඇති උපදෙස් අනුව පරිගණකයක් මිලදී ගන්නේනම් වර්තමානයේ පහත ගුණාංගයන්ගෙන් යුත් Desktop පරිගණකයක් මිලදී ගන්න. මෙය Monitor, Keyboard සහ Mouse ඇතුලුව රුපියල් 15000-20000 අතර මුදලකට මිලදී ගත හැකිය.
Processor: Intel Core 2 duo (6M Cache)
RAM : 2GB හෝ ඊට වැඩි
Hard disk drive: 250GB හෝ ඊට වැඩි.
වගකීම: මාස 3ක් හෝ ඊට වැඩි

මෙම රෝස පැහැයෙන් දක්වා ඇති විස්තර කොලයක ලියාගෙන ගොස් පරිගණක වෙළඳ සැලකින් එම පහසුකම් ඇති පරිගණකයක් ලබාදෙන මෙන් විමසන්න. වෙළඳසැල් කිහිපයකින් මිළ ගණන් විමසන්න. මෙහිදී Processor හි වර්ගය පිලිබඳ සැලකිලිමත් වන්න. මෙය නිශ්චිතවම “Intel Core 2 Duo (6M Cache)” ලෙස ඉල්ලන්න.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>