නොමග යවන පණිවුඩ (Phishing)

නොමග යවන පණිවුඩ (Phishing)

මෙහිදී සිදුවන්නේ ඔබ වඩාත් විශ්වාසකරන වෙබ් අඩවියකින් එවන පණිවිඩයක් මෙන් පෙනීසිට ඔබගේ නියම ගිණුමේ අනන්‍යතාවය සොරකම් කරගැනීමට උත්සාහ කිරීමයි.

 උදාහරණයක් ලෙස support@facebooks.com වැනි ලිපිනයකින් ඔබට email පණිවිඩයක් ඒවා

“හදිසි නඩත්තු කටයුතු කිහිපයක් සිදුකල නිසා ඔබගේ Username සහ Password හැකි ඉක්මනින් පහත link එක click කර ඇතුලත් කරන්න. එසේ නොමැතිනම් පැය 24ක් ඇතුලත ඔබගේ Facebook ගිණුම අවලංගු වේ” වැනි පණිවිඩයක් ලැබිය හැකිය.

(මෙය උදාහරණයක් පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.)

 ඔබ මෙහිදී මෙම ලිපිනයෙහි ඇති අමතර “s” අකුර දුටුවා ද?(Facebooks)

 නමුත් හදිසියට අපට  එවැනි දේ පෙනෙන්නේ කලාතුරකිනි.

 ඔබගේ Username සහ Password ඇතුලත් කිරීමට ඇති සෑම අවස්ථාවකදීම ඉතාමත් කල්පනාකාරී වන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>