වීඩියෝ උපදෙස්

How to add a new user account in a Windows 8 computer

Windows 8 පරිගණකයකට නව පරිශීලක ගිණුමක් එකතු කර ගන්නේ කෙසේද


How to activate Family safety in a Windows 8 computer

Windows 8 පරිගණකයක පවුලේ ආරක්‍ෂාව සඳහා වූ පහසුකම ක්‍රියාත්මක කරගන්නේ කෙසේද 


How to set time limits in a Windows 8 computer

Windows 8 පරිගණකයක භාවිතා කල හැකි කාල සීමාවන් පනවන්නේ කෙසේද


How to set Windows store and games restrictions in a Windows 8 computer

Windows 8 පරිගණකයක Windows Store සහ ක්‍රීඩා සඳහා සීමා කිරීම් පනවන්නේ කෙසේද


How to set App restrictions in a Windows 8 computer

Windows 8 පරිගණකයක මෘදුකාංග භාවිතය සඳහා සීමා කිරීම් පනවන්නේ කෙසේද


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>