Chat කිරීම

Chat කිරීම

Chat කිරීම අන්තර්ජාලය තුලින් ලැබෙන ඉතාමත්ම වටිනා පහසුකමකි. නමුත් අනවශ්‍ය ලෙස chat කරන්නට යාමෙන් අමාරුවේ වැටුන අවස්ථා එමට ඇත. ඕනෑම මෘදුකාංගයක් (Skype, Viber, Facebook chat, Whats app සහ වෙනත් මේ අකාරයේ මෘදුකාන්ග) භාවිතාකර chat කිරීමේදී, පරිගනකයක වේවා ජංගම දුරකථනයක වේවා Tablet පරිගණකයක වේවා මෙම දෙබස සහ දර්ශන පටිගත කිරීමේ උපක්‍රම ඇත. ඒවා ඔබට නොදැනෙන ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව ඇත. එනම් ඔබ Chat කිරීමේදීද ඔබගේ දෙබස සහ ඔබගේ කැමරාවට විවුර්ත කරන දර්ශන, රූපවාහිනී නාලිකාවක ප්‍රදර්ශණය කලත්, ලොව ඕනෑම කෙනෙකු දුටුවත්, ඔබව අපහසුතාවයට පත් නොවන ආකාරයේ ඒවා විය යුතුයි. ඔබ කෙතරම් විශ්වාස අයෙකු සමග chat කලත් ඉහත රීතියට යටත්ව කටයුතු කරන්න. හොඳම හිතවතුන් සමග නොගැළපෙන ලෙස chat කල ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේම වීඩියෝ දර්ශන අන්තර්ජාලය තුලට මුදාහැර ඇති අවස්ථා අප්‍රමාන ලෙස ඇත.  බුද්ධිමත්ම කටයුතු කරන්න. අන්තර්ජාලයට එකතුකළ දෙයක් නැවත ලබාගත නොහැකි බව තරයේ මතක තබාගන්න. ඔබ දුර දිග නොබලා කරන එක් chat කිරීමකින් ඔබගේ මුළු අනාගතයම අඳුරු විය හැකි බව සිතට ගන්න.

අනවශ්‍ය ලෙස ඡායාරූප යැවීමෙන් සිදුවන අවදානම කියවෙන www.thinkuknow.org.au ආයතනය මගින් නිපදවූ පහත Video එක නරඹන්න.

full-video-button1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>